Obchodné podmienky

platné od 01.01.2020 do doby vydania nových obchodných podmienok


I. Úvodné ustanovenie

Tieto obchodné podmienky (ďalej len „podmienky“) platia pre nákup v internetovom obchode top-koberce.sk e-shop, ktorého prevádzkovateľom je J+V Group, s.r.o. so sídlom Andreja Svianteka 2540/7, 085 01  Bardejov (ďalej len „predávajúci“). Kupujúci je pre účely týchto podmienok každý, kto zašle predávajúcemu objednávku k nákupu tovaru z ponuky predávajúceho. Podmienky vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej podľa podmienok, pričom za kupujúceho sa považuje osoba, ktorá pri uzatváraní kúpnej zmluvy nejedná v rámci svojej podnikateľskej činnosti.

 

Názov e-shopu: www.top-koberce.sk

 

Kontaktné údaje predávajúceho:

Obchodný názov: J+V Group

Právna forma: s.r.o.

Sídlo: Andreja Svianteka 2540/7, 085 01  Bardejov

IČO: 47 164 506

IČ DPH: SK2023770782

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bardejov, oddiel sro, vložka číslo 27948/P

 

 Orgán dozoru:

Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie

so sídlom v Prešove pre Prešovský kraj

Obrancov mieru 4675/6, 080 01 Prešov

Slovenská republika

Kontakt: 
tel. č.: +421517498932

e-mail: po@soi.sk

 

Európska norma STN EN 14159 pojednáva o šírkovej tolerancii textilných podlahových krytín nasledovne:
- metrážne koberce - tkané: povolená rozmerová odchýlka +/- 1,25%
- metrážne koberce - ostatné: povolená rozmerová odchýlka +/- 1,5%
- kusové koberce a behúne: povolená rozmerová odchýlka +/- 2%
Kladné odchýlky nie sú stanovené a nepovažujú sa za chybu. My a výrobcovia sa však snažíme rezať presne.

- Šírky behúňov sú orientačné, niektoré rolky môžu mať o 1 až 3 cm menej z celkovej šírky
- Obšívanie behúňov a metrážnych kobercov je ručné, nerovnomerné obšitie a mierne odchýlky nie sú považované za chybu
- Možné farebné rozdiely kobercov môžu byť spôsobené rôznym časovým obdobím výroby a teda rozdielnej výrobnej šarže. Farebný rozdiel z dôvodu rozdielnej šarže nie je považovaný za chybu.

 

II. Objednávka a uzatvorenie kúpnej zmluvy

1. Kupujúci objednáva u predávajúceho tovar, ktorý je uvedený na internetových stránkach www.top-koberce.sk, a to prostredníctvom aplikácie, ktorá kupujúcemu umožní vybrať si druh, množstvo, cenu tovaru, spôsob dodania, platbu a vyplniť všetky údaje uvedené v objednávke označenej predávajúcim ako povinné.
Proces objednávky je ukončený odoslaním týchto údajov. Odoslaním objednávky kupujúci prehlasuje, že u predávajúceho objednáva v objednávke uvedený tovar, že sa zoznámil s podmienkami a že s ich ustanovením súhlasí a považuje pre seba za záväzné.
2. Kúpnou zmluvou sa predávajúci zaväzuje dodať kupujúcemu tovar uvedený v objednávke v termíne podľa podmienok a do miesta dodania tovaru uvedeného v objednávke a kupujúci sa zaväzuje tento tovar od predávajúceho či ním povereného prepravcu prevziať a zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu tovaru uvedenú v objednávke. Kúpnou cenou tovaru je cena tovaru uvedená v objednávke, v kúpnej cene je zahrnutá príslušná sadzba dane z pridanej hodnoty, ak nie je uvedené inak.

 

III. Doprava

Doručenie tovaru, Slovensko : Doručenie tovaru je zabezpečené kuriérskou spoločnosťou GLS tovar a tovar je doručovaný do 2  pracovných dní od dňa jeho odoslania.

Doručovanie tovaru, Zahraničie : Tovar je doručovaný kuriérskou spoločnosťou GLS, doba doručenia 2-3 pracovné dni od dňa odoslania. Poštovné je vo výške 129Kč pri platbe vopred na náš b.účet. Pri platbe na dobierku je výška poštovného 129Kč + 50Kč za dobierku.

Poštovné : Poštovné vrámci Slovenska je účtované vo výške 3,99€ pri platbe vopred prevodom na náš b. účet, alebo pri platbe cez platobnú bránu shoptet pay. Poštovné pri platbe na dobierku je vo výške 3,99€ + 1€ poplatok za dobierkovú platbu. Pri objednávke nad 150€ je poštovné zdarma

Platobné možnosti : Platba cez bránu shoptet pay, Platba prevodom na účet, Platba dobierkou

Osobný odber: je možný na adrese J+V Group s.r.o., A.Svianteka 2540/7, 08501 Bardejov

 

IV. Platobné podmienky

Platba sa uskutoční:

– Platobnou kartou
(Platby online kartou sa uskutočňujú prostredníctvom systému Shoptet Pay)
– Bankovým prevodom
– Dobierkou

V. Dodacie podmienky

1. V prípade platby na dobierku sa zaväzuje predávajúci odoslať kupujúcemu tovar na základe doby uvedenej pri produkte odo dňa doručenia potvrdenej objednávky ak je tovar dostupný u výrobcu. V tomto prípade hradí kupujúci kúpnu cenu tovaru pri jeho prevzatí. Dobierka je hradená kupujúcim.
2. V prípade platby v hotovosti, kupujúci obdrží emailom či telefonicky informáciu o dátume, kedy bude tovar pripravený k odberu. Kupujúci sa zaväzuje k jeho vyzdvihnutiu. V prípade keď kupujúci nedodrží podmienky vyššie uvedené, nebudú už jeho ďalšie objednávky tohto druhu akceptované.
3. V prípade platby na bankový prevod, kupujúci obdrží emailom potvrdenie objednávky s informáciami pre úhradu. Tovar objednávame/odosielame až po zaplatení objednávky.
4. Predávajúci si vyhradzuje právo predĺžiť dodaciu lehotu v zvláštnych prípadoch, keď tovar nebude skladom. O prípadnom zdržaní bude predávajúci kupujúceho včas informovať.
5. Predávajúci si vyhradzuje právo odmietnuť objednávku neštandardného alebo špekulatívneho zloženia či veľkosti.
6. V prípade, že nepreberie kupujúci objednanú objednávku, je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu všetky náklady, ktoré predávajúcemu v súvislosti s dodaním objednávky do miesta určeného kupujúcim v objednávke a následne späť k predávajúcemu vznikli. Pri takýchto prípadoch si predávajúci vyhradzuje právo na zaslanie mimosúdneho vyrovnania v sume 10,90 € s DPH ktoré je potrebné uhradiť do štrnástich kalendárnych dní.
7. V prípade, že nepreberie kupujúci tovar ktorý je rezaný/strihaný na mieru, si predávajúci vyhradzuje právo účtovať 50% z ceny metrážneho produktu.
8. Vlastnícke právo k tovaru a nebezpečenstvo poškodenia tovaru prechádza na kupujúceho okamžikom jeho prevzatia od predávajúceho alebo od prepravcu.

Vl. Vrátenie tovaru (odstúpenie od kúpnej zmluvy)

1. Kupujúci môže odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 kalendárnych dní, odo dňa kedy kupujúci alebo ním určená tretia osoba, s výnimkou dopravcu, prevezme produkt, t.j. táto lehota sa skončí po 14 dňoch od prevzatia tovaru. Ak však koniec tohto obdobia pripadne na deň pracovného pokoja, lehota sa predlžuje do nasledujúceho pracovného dňa. Spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

Vrátenie bohužiaľ nie je možné pri tovare ktorý je vyrobený pre zákazníka na mieru, tzn. metrážne koberce a všetky rezané alebo strihané produkty na mieru. Tieto požiadavky budú automaticky zamietnuté.

Podmienky pre vrátenie tovaru:
Tovar nesmie byť poškodený, používaný a musí byť dôkladne zabalený tak, aby sa pri preprave k nám nepoškodil. Náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci. 

Adresa pre vrátanie tovaru:
J+V Group, s.r.o., Andreja Svianteka 2540/7, 085 01  Bardejov

 

Vll. Reklamačný poriadok

Reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar zakúpený kupujúcim od predávajúceho formou elektronického obchodu na stránke www.top-koberce.sk

Na všetok predávaný tovar, je poskytovaná záručná doba v trvaní 24 mesiacov od dátumu prevzatia tovaru. Zodpovednosť za škodu prechádza na kupujúceho v momente prevzatia predmetu zmluvy od dopravcu. Zodpovednosť za chyby zistené pri prevzatí tovaru nesie predávajúci len vtedy, ak neboli spôsobené kupujúcim, alebo prepravcom. Kupujúci je povinný takéto chyby prípadne rozdiely v množstve reklamovať do 2 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru. Kupujúci má právo požadovať odstránenie záručných chýb v prípade, že je to možné alebo môže požadovať primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo výmenu tovaru za ten istý. V prípade, že nie je možné záručné chyby odstrániť, má kupujúci právo na výmenu chybného tovaru za nový alebo vrátenie peňazí. Kupujúci nemá právo žiadať výmenu tovaru za iný, ak je tovar, ktorý predtým objednal dostupný. V prípade reklamácie je kupujúci povinný doručiť tovar na vlastné náklady na adresu: J+V Group, s.r.o., Andreja Svianteka 2540/7, 085 01  Bardejov.  Po obdržaní tovaru a reklamácie je predávajúci povinný do 30 dní oboznámiť kupujúceho s výsledkom reklamačného konania.

 

Vlll. Ochrana osobných údajov - GDPR

Prehlasujeme, že spracúvame Vaše osobné údaje v súlade s platnou legislatívou zákona o Ochrane osobných údajov a GDPR, o čom vás vopred informujeme.

 

Definícia používaných pojmov:

* Zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ďalej len "Zákon".

ÚOOÚ – Úrad na ochranu osobných údajov.

OÚ - osobné údaje.

IS (informačný systém) - akýkoľvek usporiadaný súbor osobných údajov, ktoré sú prístupné podľa určených kritérií, bez ohľadu na to, či ide o systém centralizovaný, decentralizovaný alebo distribuovaný na funkčnom základe alebo geografickom základe,

Prevádzkovateľ - každý, kto vymedzí účel a prostriedky spracúvania OÚ a spracúva osobné údaje vo vlastnom mene (prevádzkovateľ e-shopu)

Dotknutá osoba - každá fyzická osoba, ktorej OÚ sa spracúvajú (zakazník e-shopu).

Sprostredkovateľ - každý, kto spracúva osobné údaje v mene prevádzkovateľa (napr. účtovnícka firma, poskytovateľ e-shopu apod.).

Príjemca – je každý, komu sa osobné údaje poskytnú bez ohľadu na to, či je treťou stranou, s výnimkou orgánov verejnej moci, ktorý spracúva osobné údaje na základe osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy

Treťou stranou treťou stranou každý, kto nie je dotknutou osobou, prevádzkovateľ, sprostredkovateľ alebo inou fyzickou osobou, ktorá na základe poverenia prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa spracúva osobné údaje,

IS e-shop (E-shop) – IS spracúva OÚ za účelom predaja tovarov a príp. služieb

IS marketing – IS spracúvajúci OÚ, potrebné pre zasielanie newsletterov, reklamy apod. Meno a priezvisko, adresa a adresa elektronickej pošty môžu byť aj OÚ.

Online identifikátor - identifikátor poskytnutý aplikáciou, nástrojom alebo protokolom, najmä IP adresa, cookies, prihlasovacie údaje do online služieb, rádiofrekvenčná identifikácia, ktoré môžu zanechávať stopy, ktoré sa najmä v kombinácii s jedinečnými identifikátormi alebo inými informáciami môžu použiť na vytvorenie profilu dotknutej osoby a na jej identifikáciu.

Cookies – malé dátové súbory, ktoré e-shop posiela webovému prehliadaču počas prehliadania webovej stránky e-shopu, ak je ich použitie v prehliadači povolené. E-shop používa cookies pre autentifikáciu užívateľa v spojení s prihlasovacími údajmi pre personaliáciu e-shopu. Niektoré e-shopy používajú aj cookies pre štatistiku a aj pre personalizáciu reklamy pomocou profilovania užívateľa. Ak sa v e-shope používajú cookies pre profilovanie, je nutné dotknutú osobu vopred na to upozorniť. Bližšie informácie o cookies nájdete tu.

e-mailová adresa – adresa elektronickej pošty dotknutej osoby.

 

V súlade s §19 ods.1 Zákona prevádzkovateľ, oznamuje dotknutej osobe tieto informácie:

 

Názov e-shopu: www.top-koberce.sk

 

Údaje o prevádzkovateľovi:

Obchodný názov: J+V Group

Právna forma: s.r.o.

Sídlo: Andreja Svianteka 2540/7, 085 01  Bardejov

IČO: 47 164 506

IČ DPH: SK2023770782

 

Údaje tretích stranách:

Obchodný názov: General Logistics Systems Slovakia s.r.o. (GLS)

Sídlo: Lieskovská cesta 13, 962 21 Lieskovec

IČO: 25642642

Činnosť: Doručenie zásielky z e-shopu

 

 

IS e-shop

Prevádzkovateľ v súlade s nariadením EP a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a so Zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov spracúva pre tieto účely:

Spracovanie objednávky, vystavenie daňového dokladu a vedenie reklamácií tieto OÚ

* Titul, meno, priezvisko

* Poštová adresa

* E-mailová adresa

* Telefónne číslo

* Fakturačné údaje

Právnym základom spracúvania OÚ dotknutej osoby v IS e-shop je § 13 ods. 1 písm. b) Zákona. Dotknutá osoba nevyjadruje svoj súhlas so spracúvaním OÚ a tiež ani nemôže súhlas odvolať. Doba spracúvania OÚ je podmienená zákonmi, ktoré súvisia s uzatvorením obchodnej zmluvy (napr. o účtovníctve. DPH atď.).

IS marketing

Prevádzkovateľ v súlade s nariadením EP a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a so Zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov spracúva OÚ pre tieto účely:

Zasielanie newsletterov prevádzkovateľ spracúva tieo OÚ dotknutých osôb tieto OÚ

* Meno, priezvisko

* e-mailová adresa

Právnym základom spracúvania OÚ v IS marketing je § 13 ods. 1 písm. a) Zákona

- dokázateľný súhlas dotknutej osoby. Zákazník svoj súhlas prejaví zaškrtnutím prázdneho políčka s textom "Súhlasím so zasielaním noviniek". Doba platnosti súhlasu dotknutej osoby je päť rokov a dotknutá osoba môže súhlas kedykoľvek odvolať písomnou formou (e-mailom).

IS verný zákazník (vernostný program)

Pri pravidelnom nákupe dostáva zákazník e-shopu zľavy. Pre zaradenie do zľavového programu dotknutá osoba dobrovoľne vyjadrí súhlas so spracúvaním jej OÚ pre zaradenie do vernostného programu. Zákazník svoj súhlas prejaví zaškrtnutím prázdneho políčka s textom "Súhlasím so zaradením do vernostného programu". Doba platnosti súhlasu dotknutej osoby je päť rokov a dotknutá osoba môže súhlas kedykoľvek odvolať písomnou formou (e-mailom).

Právnym základom spracúvania OÚ v IS verný zákazník (vernostný program) je § 13 ods. 1 písm. a) Zákona - dokázateľný súhlas dotknutej osoby.

Prevádzkovateľ v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby zákonne, ak dotknutá osoba dovŕšila 16 rokov veku. Ak má dotknutá osoba menej ako 16 rokov, takéto spracúvanie osobných údajov je zákonné iba za podmienky a v rozsahu, v akom takýto súhlas poskytol alebo schválil jej zákonný zástupca.

Prevádzkovateľ nevykonáva cezhraničný prenos OÚ do tretích krajín.

Prevádzkovateľ spracúva OÚ dotknutých osôb len na vyššie uvedené účely v rámci svojho e-shopu.

Dotknutá osoba je povinná poskytnúť len pravdivé OÚ. V prípade ich zmeny je povinná o ich zmene bezodkladne informovať prevádzkovateľa alebo si ich môže sama opraviť v e-shope.

Dotknutá osoba (zákazník e-shopu) má v súlade s nariadením EP a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a so Zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov tieto práva:

Právo na prístup k osobným údajom

Dotknutá osoba má právo na informáciu:

a) či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú

b) účel spracúvania osobných údajov,

c) príjemcu osobných údajov,

d) doba uchovávania osobných údajov

e) namietanie voči spracúvaniu, žiadať o výmaz osobných údajov

f) o práve podať návrh na začatie konania podľa § 100

Právo na opravu osobných údajov

Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účel spracúvania osobných údajov má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov. Svoje právo môže dotknutá osoba využiť po prihlásení sa do e-shopu.

Právo na výmaz osobných údajov

Dotknutá osoba má právo na vymazanie osobných údajov, ak nastalo:

a) splnenie účelu spracúvania,

b) odvolanie súhlasu a neexistencia iného právneho základu pre spracúvanie,

c) namietanie voči spracúvaniu,

d) nezákonné spracúvanie osobných údajov,

e) splnenie zákonnej povinnosti

f) OÚ sa získavali v súvislosti so službou informačnej spoločnosti.

Právo na prenosnosť údajov

Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné a ak

a) sa osobné údaje spracúvajú podľa § 13 ods. 1 písm. a), § 13 ods. 1 písm. b)

b) spracúvanie osobných údajov sa vykonáva automatizovanými prostriedkami.

Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania

Dotknutá osoba má právo na to, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní osobných údajov vrátane profilovania a ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju obdobne významne ovplyvňujú.

Právo namietať spracúvanie osobných údajov

Dotknutá osoba má právo namietať, ak je spracúvanie nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme; ak sú osobné údaje spracúvané na účely oprávnených záujmov prevádzkovateľa vrátane profilovania a na účely priameho marketingu . Prevádzkovateľ je povinný informovať dotknutú osobu o jej právach najneskôr pri prvej komunikácii s ňou. Právo sa uplatňuje okrem prípadov, keď je spracúvanie osobných údajov nevyhnutné na plnenie úlohy z dôvodu verejného záujmu, ak sa osobné údaje spracúvajú na vedecký, historický a štatistický účel.

Právo na obmedzenie spracúvania

Dotknutá osoba má právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, ak namieta správnosť osobných údajov a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť ich správnosť; ak spracúvanie je nezákonné a dotknutá osoba namieta vymazanie a žiada namiesto toho obmedzenie použitia osobných údajov; prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účel spracúvania, ale ich potrebuje dotknutá osoba na uplatnenie právneho nároku; dotknutá osoba namietala spracúvanie a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby. Ak sa spracúvanie obmedzilo, prevádzkovateľ osobné údaje iba uchováva; spracúvať ich môže len so súhlasom dotknutej osoby, za účelom uplatnenia právneho nároku, na ochranu osôb alebo verejného záujmu.

Právo podať sťažnosť a právo na náhradu škody

Dotknutá osoba má právo podať sťažnosť na jednom dozornom orgáne, spravidla v členskom štáte svojho obvyklého pobytu a má právo na náhradu škody od prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa. Ak sa na spracúvaní zúčastnili viacerí prevádzkovatelia alebo sprostredkovatelia, každý z nich zodpovedá za celú škodu, aby sa dotknutej osobe zabezpečila účinná náhrada.

 

 

Na stránke e-shopu používame cookies pre skvalitnenie našich služieb. Expiračná doba cookies je od 30 sekúnd do 1 roka. Používame tieto typy cookies:

* Nutné cookies: Cookies slúžia pre prevádzku stránok e-shopu, aby ste sa mohli pohybovať v e-shope a aby ste mohli využívať jeho funkcie. Bez týchto cookies nebude možné poskytnúť určité funkcie, napríklad nákupný košík.

Analytické cookies: Cookies slúžia pre analýzu práce užívateľa so stránkami. Napr. aký používate prehliadač, aké používate rozlíšenie stránky. Slúžia nám pre skvalitnenie našich webových stránok. Údaje, ktoré tieto súbory cookies zbierajú, sú agregované a anonymné.

Funkčné cookies: Cookies si pamätajú Vaše nastavenia stránky za účelom zlepšenia Vášho používateľského komfortu. Tým umožnia webovej stránke prispôsobiť obsah pre Vás alebo zapamätať si Vaše nastavenie stránky, napr. jazyka, typ písma, rozlíšenie stránky, pamätať si vaše užívateľské meno, jazyk alebo región, v ktorom sa nachádzate, za účelom poskytnutia osobnejšieho online prístupu. Môžu sa používať na sledovanie, aké výrobky alebo videá sa Vám zobrazovali, aby sa predišlo ich opätovnému zobrazeniu, aby ste mohli využívať sociálne nástroje ako sú blogy, chaty a fóra. Informácie, ktoré tieto súbory cookies zbierajú, môžu obsahovať osobné údaje, ktoré ste zverejnili.

Cielené, reklamné cookies: Cookies slúžia pre zistenie Vašich záujmov preto, aby sme Vám mohli na stránke zobrazovať reklamu len tých výrobkov, ktoré Vás zaujímajú, tzv. personalizovaná reklama, ako aj z dôvodu stanovenia efektívnosti našich reklamných kampaní. Pamätajú si, či ste navštívili jednu z našich internetových stránok a táto informácia sa zdieľa s ďalšími stranami, vrátane inzerentov a našich agentúr. Tieto súbory cookies môžu byť taktiež spojené s funkciami stránky poskytovanej treťou stranou. Väčšina typov týchto cookies sledujú zákazníkov prostredníctvom ich IP adresy, prihlasovacieho mena a preto môžu zbierať osobné údaje. Sú to: spoločnosť Golemos s.r.o., sídlom Zátkovo nábřeží 448/73, 370 01, České Budějovice, ČR, Facebook Ads, prevádzkovanej spoločnosťou Facebook Inc., sídlom 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA a Google AdWords, prevádzkovanej spoločnosťou Google Inc., sídlom 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

Cookies tretích strán: ak na stránke použijeme súbory tretích strán, napr. video na stránke e-shopu využíva službu YouTube a používa aj cookies zo služby YouTube

Na stránkach e-shopu pre skvalitnenie našich služieb využívame automatizované individuálne rozhodovanie, vrátane profilovania. Používame na to službu Google AdWords, Facebook Ads,. Cieľom profilovania je ponúkať Vám len relevantné ponuky nášho e-shopu. Právne účinky nemá žiadne. Bližšie informácie o cookies nájdete tu. Ako môžete zablokovať cookies vo Vašom prehliadači, nájdete v návode k prehliadaču.

 

lX. Záverečné ustanovenie

Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

Na vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode, zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov.

Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy.

Kupujúci prehlasuje, že sa pred vyplnením objednávky oboznámil s týmito podmienkami predaja a že s nimi súhlasí. Daňový doklad posielame len e-mailom po odoslaní objednávky.

Orgán dozoru:

Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie

so sídlom v Prešove pre Prešovský kraj

Obrancov mieru 4675/6, 080 01 Prešov

Slovenská republika

Kontakt: 
tel. č.: +421517498932

e-mail: po@soi.sk